جسارت مقدمه ای بر کسب اعتماد به نفس

هنگامی که از چیزی می ترسی خود را در آن بیفکن زیرا ترسیدن از چیزی از خود آن سخت تر است.

این جمله از حکمتهای نهج البلاغه است که امام علی در هزار و اندی سال قبل فرموده اند. ایشان برای غلبه بر ترس راه ساده ای را نشان می دهند. اگر از چیزی می ترسی به درون آن بپر زیرا با رفتن به درون یک ماجرا پی می بری که این اتفاق آنقدرها هم ترسناک نیست. اصولا ترس انسان از چیزهایی است که در باره ی آن نمی دانند. به عبارت دیگر سرچشمه ی ترس را می توان جهل نامید. ادامه خواندن “جسارت مقدمه ای بر کسب اعتماد به نفس”